โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา/อุดมการณ์/คติพจน์/อัตลักษณ์

วิ สัยทัศน์

"โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี  จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน

 

"ปัญญา สามัคคี มีวินัย กตัญญู"
 

อุดมการณ์

 

"มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนทุกคนอยู่ดีมีความสุข"
 

คติพจน์ของโรงเรียน

 

"ความรัก ศรัทธา พัฒนา สู่มาตรฐานคุณภาพ"

 

อัตลักษณ์โรงเรียน

"ยิ้มง่าย  ไหว้สวย"

 

เอกลักษณ์โรงเรียน

"มารยาทดี  กีฬาเด่น"