โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวลัดาวัลย์ โสมสะอาด
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวลัดาวัลย์ โสมสะอาด
งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้/งานนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน/งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางธัณย์สุตา ศักดิ์นิธินนท์
งานส่งเสริมการวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน

นางพรศิริ ตันพัฒนา
งานพัฒนาภาษามือและล่าม

นางสาวสุภารัตน์ ผลมะม่วง
งานพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

นางสาวพาสุข เกียรติ์อนันต์ชัย
งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

นายนัฐพงษ์ แย้มทับ
งานโครงการตามพระราชดำริ

นายศักดิ์ชัย แซ่อัง
งานส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน (วิชาการ/ดนตรี/กีฬา/ศิลปะ)

นางสาวอารียา ก่อกุศล
งานแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)

นางละเอียด แซ่ซ้องจิตคุณธรรม
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นายอาทิตย์ มงคลศิริพัฒนา
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางสาวสายฝน สิงห์โตทอง
งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวภาพิมล สอาด
งานแนะแนว/งานฝึกฟัง-ฝึกพูด

นางสาวนิภาพรรณ มั่งงาม
งานทะเบียนนักเรียน

นางสาวเข็มทอง หรุ่นเลิศ

นางสาวนิชา เที่ยงตรงจิตร์
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ / งานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน