โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวลัดดา กระแสทรง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวลัดดา กระแสทรง
งานอาหารและโภชนาการ

นางสาวสุภารัตน์ ผลมะม่วง
งานอาหารและโภชนาการ

นางสาวอภิญญา ชูชมชื่น
งานคุณธรรมและจริยธรรม

นางสาวกุลวดี บุตรศรี
งานลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์

นายมหิสรณ์ เจริญผล
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวธนัญญาภาสุ์ ปานแม้น
งานเรือนนอนนักเรียน

นางสาวเจนจิรา แน่นเนือง
งานกิจกรรมนักเรียน

นางสาวบุษบา หอมจันทร์
งานอนามัยนักเรียนและพยาบาล

นางสาวเกตุมณี เทศลงทอง
งานธนาคารโรงเรียน

นายธนาวุฒิ มีแสง
งานปกครองนักเรียน

นางสาวรพีพรรณ วงศ์ใหญ่
งานสหกรณ์

นางสาวพสชนันท์ ประจำทอง
งานเรือนนอนนักเรียน

นางสาววันเพ็ญ ปราบงูเหลือม
งานคุณธรรมและจริยธรรม

นายนภัสสร ศรีพยัคฆ์
งานอาหารและโภชนาการ