โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวลัดดา กระแสทรง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวลัดดา กระแสทรง
งานอาหารและโภชนาการ

นางสาวสุภารัตน์ ผลมะม่วง
งานอาหารและโภชนาการ

นางสาวอภิญญา ชูชมชื่น
งานคุณธรรมและจริยธรรม

นางสาวกุลวดี บุตรศรี
งานลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์

นายมหิสรณ์ เจริญผล
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวเจนจิรา แน่นเนือง
งานกิจกรรมนักเรียน

นางสาวบุษบา หอมจันทร์
งานอนามัยนักเรียนและพยาบาล

นางสาวเกตุมณี เทศลงทอง
งานธนาคารโรงเรียน

นายธนาวุฒิ มีแสง
งานปกครองนักเรียน

นางสาวรพีพรรณ วงศ์ใหญ่
งานสหกรณ์

นางสาวพสชนันท์ ประจำทอง
งานเรือนนอนนักเรียน

นางสาววันเพ็ญ ปราบงูเหลือม
งานคุณธรรมและจริยธรรม

นายนภัสสร ศรีพยัคฆ์
งานอาหารและโภชนาการ