โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

นางสายรุ้ง มณีอินทร์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

นางสายรุ้ง มณีอินทร์
งานควบคุมภายใน

นางสาวปิยานุช เนียมหวาน
งานการบริหารการเงิน

นางสาวสุพรรษา เศษสิงห์
งานการบริหารบัญชี/งานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวสุกัญญา เบี้ยจรัส
งานการบริหารบัญชี

นางสาวเจนจิรา ลิ้นจี่
งานแผนงาน

นางสาวศิริพร ศรีทอง
งานพัสดุและสินทรัพย์