โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2566
เรียนผู้ปกครอง เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาที่ 2566 ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เริ่มรับนักเรียนตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 12.00 น. โปรดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและเครื่องแบบนักเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด หากมีข้อสอบถาม โปรดติดต่อครูประจำชั้นของผู้เรียนโดยตรง
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี