โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

"ประวัติโรงเรียน"

          โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีเดิมชื่อว่า โรงเรียนบางกะพี้ปานเลิศวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ ม.1– ม.6 ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี 15110 ติดถนนสายบ้านหมี่ - โคกสำโรง ห่างจากอำเภอบ้านหมี่ เป็นระยะทาง 9 กิโลเมตรและห่างจากอำเภอโคกสำโรง 10 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

             ทำการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2501 โดยมีนายปาน และนางบุญเลิศ ขจรภัย โดยได้บริจาคที่ดินจำนวน 30 ไร่ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนและต่อมาได้โอนไปสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
โดยเปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนประจำสำหรับจัดการศึกษาพิเศษให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภายใน ๗ จังหวัดภาคกลางที่เป็น เขตพื้นที่บริการ (ลพบุรี/ สระบุรี/ อุทัยธานี/ ชัยนาท/อ่างทอง/สิงห์บุรี และ พระนครศรีอยุธยา) และในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้เปิดรับนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการได้ยิน เข้าเรียนในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 211 คน