โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา/อุดมการณ์/คติพจน์/คติพจน์/อัตลักษณ์/พันธกิจ

ปรัชญาของโรงเรียน


ปัญญา สามัคคี มีวินัย กตัญญู

 
อุดมการณ์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนทุกคนอยู่ดีมีความสุข

 
 
คติพจน์ของโรงเรียน

ความรัก ศรัทธา พัฒนา สู่มาตรฐานคุณภาพ

 
อัตลักษณ์

ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีเป็นโรงเรียนคุณภาพ

 
พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ 
ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีคุณภาพ