โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ 
ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีคุณภาพ
 

เป้าหมาย

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ โดยให้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความสุขในการเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ภายใน 1 ปี

2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพ โดยให้ครูมีความสามรถในด้านการสอนและมีคุณธรรม มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยีผลิตสื่อที่ดีทันสมัยเข้าใจง่าย ภายใน 2 ปี

3. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพ ภายใน 3 ปี

4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ภายใน 3 ปี