โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน/แผนการจัดชั้นเรียน/พื้นที่ในเขตบริการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


แผนการจัดชั้นเรียน

- อนุบาล - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย

พื้นที่ในเขตบริการ

1. เขตพื้นที่บริการ 7 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี
อ่างทอง อยุธยา

2. เขตพื้นที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ ได้แก่

- สพป. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
- สพม. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5