โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 (ข้าราชการ)
เรื่อง รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะที่จำเป็น SOFT SKILLS ต่อการฝึกอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 55198
งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 (พนักงานราชการ)
เรื่อง การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในการเรียนออนไลน์โดยใช้การชี้แนะด้วยภาพสัญลักษณ์กับการแสริมแรง ด้วยเบี้ยอรรถกรของนักเรียนห้องบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.8 KB 55073
เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการอ่านคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 968.24 KB 55072
เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนชื่อของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ชุดฝึกการเขียนชื่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.52 KB 55072
เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมกัดเล็บโดยไม่รู้ตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ด้วยวิธีการสวมหน้ากากอนามัยและชุดกิจกรรมการเรียนที่ลงมือปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 937.85 KB 55072
เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 55072
เรื่อง การแก้ไขปัญหา ด.ช.ณัฐพงษ์ หลั่งน้ำทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมาธิสั้นด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์รูปแบบ On-Line Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 55072
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้แบบฝึกหัดออนไลน์ Live work sheet เรื่อง กรด เบส ในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 55072
เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจำนวนตัวเลข โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาประเภทตัวเลข ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 55072
เรื่อง การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการวิจัยของนักเรียนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 935.05 KB 55072
เรื่อง การท่องสูตรคูณโดยใช้ภาษามือ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 55072
เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของชั้นประถมปีที่ 4-5 บกพร่องทางสติปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 583.02 KB 55072
เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน (สะกดนิ้วมือไทย สระ วรรณยุกต์) ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางหารได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 55072
เรื่อง หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบโมเดลซิปปา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 55072
เรื่อง การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของ ด.ช.ศุภกร ดวงมณี นักเรียนระชั้นป.6 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 55197
เรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 55197