โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 15-16กันยายน 2563 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนได้ฟ
วันที่ 15-16กันยายน 2563 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนได้ฟังพระวิทยากรกล่าวปาฐกถาธรรม โดยพระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์ (ชล จนฺทสาโร) ตำแหน่งเจ้าอาวาส และคณะพระวิทยากรวัดเขาจรเข้ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี กิจกรรมเข้าฐานความรู้ศิล สมาธิ ปัญญา หลังจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกันทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เดินจงกรมในตอนเช้า กิจกรรมอาสาพัฒนา รับฟังบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้ประมวลการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามทั้ง กาย วาจา และจิตใจเป็นผู้ที่มีเหตุผล พอใจที่ได้ปฏิบัติต่อผู้อื่น และเน้นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นสำคัญสมารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตจริงในสังคม และครอบครัว
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,10:58   อ่าน 159 ครั้ง