โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่​ 2 กุมภาพันธ์​ 2564 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสายรุ้ง มณีอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและผู้แทนคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับนางไตรทิพย์ พุ่มศิลา คลังจั
วันที่​ 2 กุมภาพันธ์​ 2564 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสายรุ้ง มณีอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและผู้แทนคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับนางไตรทิพย์ พุ่มศิลา คลังจังหวัดลพบุรี และทางคณะ ในการติดตามลงพื้นที่ Mobile Cinic หมอคลังละโว้อุ่นใจ "โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังจังหวัดลพบุรี" เพื่อเป็นการติดตามการจัดทำแผนการก่อหนี้ แผนการเบิกจ่ายรวมทั้งติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค
ทั้งนี้เพื่อดูแล ช่วยเหลือ แนะนำหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนตาม พ.ร.ก.กู้เงินเยียวยาฯ งบส่วนราชการ งบตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 รวมทั้งหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำในปีที่ผ่านมา ให้สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเบิกกจ่ายงบประมาณ และจัดทำบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,23:30   อ่าน 95 ครั้ง