โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ดำเนินการ ตรวจรับการจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,992,476.00 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพั
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ดำเนินการ ตรวจรับการจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,992,476.00 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) งวดที่ 8 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
โดยคณะกรรมการประกอบด้วย 1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ประธาน 2. นายอานนท์ จ่าแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 3.นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี กรรมการ 4.นายคมกฤต ฟ้ากระจ่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2564,14:14   อ่าน 2 ครั้ง