โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
คณะผู้บริหาร

นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชนะ ผลบุญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา