โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ข้าราชการครู

นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชนะ ผลบุญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธัณย์สุตา ศักดิ์นิธินนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัดาวัลย์ โสมสะอาด
ครูชำนาญการ

นาสาวลัดดา กระแสทรง
ครู คศ.2

นางสายรุ้ง มณีอินทร์
ครู คศ.2

นางพรศิริ ตันพัฒนา
ครู คศ.2

นางสาวสุภารัตน์ ผลมะม่วง
ครู คศ.2

นางสาวธนัญญาภาสุ์ ปานแม้น
ครู คศ.2

นางสาวพาสุข เกียรติ์อนันต์ชัย
ครู คศ.1

นางสาวปิยานุช เนียมหวาน
ครู คศ.1

นายกชกษิดิศ ฟักนุช
ครู คศ.1

นายนัฐพงษ์ แย้มทับ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นายศักดิ์ชัย แซ่อัง
ครู คศ.1

นางสาวอารียา ก่อกุศล
ครู คศ.1
อีเมล์ : reeyaareeya1978@gmail.com

นายสุเมธ ประวัติกล้า
ครู คศ.1
อีเมล์ : srawatgla@gmail.com

นางละเอียด แซ่ซ้องจิตคุณธรรม
ครู คศ.1
อีเมล์ : eiad-2549@hotmail.com

นายมหิสรณ์ เจริญผล
ครู คศ.1
อีเมล์ : hugchampion@gmail.com

นางสาวกุลวดี บุตรศรี
ครู คศ.1
อีเมล์ : Kulvadee.bs@gmail.com

นางสาวสายฝน สิงห์โตทอง
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : earnny2050@gmail.com

นางสาวอภิญญา ชูชมชื่น
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : t-m_onelove@hotmail.com

นางสาวสุกัญญา เบี้ยจรัส
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : sukang.may1424@gmail.com

นางสาวสุพรรษา เศษสิงห์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : tonsomsa@gmail.com

นางสาวภาพิมล สอาด
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : papimon0434@gmail.com

นางสาวนพมาศ เนียมงาม
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : Mai_noppamas11@ghotmail.com

นายสรณชน ก้อนสมบัติ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : soranachon@hotmail.com

นางสาวยุวนัฐ บุญอาจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตติยาภรณ์ เพ็งพจญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา ลิ้นจี่
ครูผู้ช่วย