โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ข้าราชการครู

นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธัณย์สุตา ศักดิ์นิธินนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัดาวัลย์ โสมสะอาด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นาสาวลัดดา กระแสทรง
ครู คศ.2

นางสายรุ้ง มณีอินทร์
ครู คศ.2

นางพรศิริ ตันพัฒนา
ครู คศ.2

นางสาวสุภารัตน์ ผลมะม่วง
ครู คศ.2

นางสาวธนัญญาภาสุ์ ปานแม้น
ครู คศ.2

นางสาวพาสุข เกียรติ์อนันต์ชัย
ครู คศ.1

นางสาวปิยานุช เนียมหวาน
ครู คศ.1

นายกชกษิดิศ ฟักนุช
ครู คศ.1

นายนัฐพงษ์ แย้มทับ
ครู คศ.1

นายศักดิ์ชัย แซ่อัง
ครู คศ.1

นางสาวอารียา ก่อกุศล
ครู คศ.1

นายสุเมธ ประวัติกล้า
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา ชูชมชื่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรษา เศษสิงห์
ครูผู้ช่วย

นางละเอียด แซ่ซ้องจิตคุณธรรม
ครูผู้ช่วย

นายมหิสรณ์ เจริญผล
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลวดี บุตรศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายฝน สิงห์โตทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา เบี้ยจรัส
ครูผู้ช่วย

นางสาวภาพิมล สอาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวนพมาศ เนียมงาม
ครูผู้ช่วย