โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ข้าราชการครู

นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชนะ ผลบุญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธัณย์สุตา ศักดิ์นิธินนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัดาวัลย์ โสมสะอาด
ครูชำนาญการ

นาสาวลัดดา กระแสทรง
ครู คศ.2

นางสายรุ้ง มณีอินทร์
ครู คศ.2

นางพรศิริ ตันพัฒนา
ครู คศ.2

นางสาวสุภารัตน์ ผลมะม่วง
ครู คศ.2

นางสาวธนัญญาภาสุ์ ปานแม้น
ครู คศ.2

นางสาวพาสุข เกียรติ์อนันต์ชัย
ครู คศ.1

นางสาวปิยานุช เนียมหวาน
ครู คศ.1

นายกชกษิดิศ ฟักนุช
ครู คศ.1

นายนัฐพงษ์ แย้มทับ
ครู คศ.1

นายศักดิ์ชัย แซ่อัง
ครู คศ.1

นางสาวอารียา ก่อกุศล
ครู คศ.1

นายสุเมธ ประวัติกล้า
ครู คศ.1

นางละเอียด แซ่ซ้องจิตคุณธรรม
ครู คศ.1

นายมหิสรณ์ เจริญผล
ครู คศ.1

นางสาวกุลวดี บุตรศรี
ครู คศ.1

นางสาวสายฝน สิงห์โตทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา ชูชมชื่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา เบี้ยจรัส
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรษา เศษสิงห์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภาพิมล สอาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวนพมาศ เนียมงาม
ครูผู้ช่วย

นายสรณชน ก้อนสมบัติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุวนัฐ บุญอาจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตติยาภรณ์ เพ็งพจญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา ลิ้นจี่
ครูผู้ช่วย