โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
พนักงานราชการ

นางสาวเกตุมณี เทศลงทอง
พนักงานราชการ

นางสาวบุษบา หอมจันทร์
พนักงานราชการ

นางสาวนิชา เที่ยงตรงจิตร์
พนักงานราชการ

นางสาวนิภาพรรณ มั่งงาม
พนักงานราชการ

นาวสาวเข็มทอง หรุ่นเลิศ
พนักงานราชการ

นาวสาวศิริพร ศรีทอง
พนักงานราชการ

นางสาวกวินนา เชื้อจาด
พนักงานราชการ

นายนิวัฒน์ คิรีเขียว
พนักงานราชการ

นางสาวสุกันยา ไทยเจริญ
พนักงานราชการ

นางสาวสุทธิดา ศรีเรืองพันธ์
พนักงานราชการ

นางสาวกานดา เงางาม
พนักงานราชการ

นายณัฐกิตต์ ปริมาณ
พนักงานราชการ

นางสาวกวิสรา ภูมิพลับ
พนักงานราชการ

นายอิทธิพร แสวงหา
พนักงานราชการ

นางสาวอัจฉรินทร์ ศักดิ์นิธินนท์
พนักงานราชการ

นายณัฐวุฒิ พงษ์สุระ
พนักงานราชการ