โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววันเพ็ญ ปราบงูเหลือม

นายธรรมรัตน์ พันธ์จบสิงห์

นายนภัสสร ศรีพยัคฆ์