โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ลูกจ้างประจำ/พนักงานขับรถ

นายประสิทธิ์ ศรีสำราญ
พนักงานขับรถ