โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกูล
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทนักกฎหมายอิสระ จำกัด
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดดงน้อย
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้ปกครองนักเรียน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง