โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร :